Uppdragsavtal kranlyft

Uppdragsavtalet kan du ladda hem här RSS_uppdragsavtal_kran.

avgifter och rutinerRunns Segelsällskap, nedan kallat ”RSS”
och
undertecknad uppdragsgivare, nedan kallad ”Uppdragsgivaren”
träffar följande överenskommelse.

Uppdragsgivaren önskar få hjälp med att lyfta sin båt, nedan kallad ”Båten”, med kran, nedan kallad ”Kranen”, som RSS disponerar. RSS är beredd att lyfta Uppdragsgivarens Båt med Kranen på följande villkor.

Uppdragsgivaren skall avlämna Båten på av RSS anvisad plats. Båten skall då vara försedd med den utrustning, som RSS anvisar, när den anvisade utrustningen har betydelse för genomförandet av uppdraget att lyfta båten, nedan kallat ”Uppdraget”.

Uppdraget skall utföras med Kranen, som skall hanteras av en av RSS särskilt anvisad person, nedan kallad ”Kranskötaren”.

Uppdragsgivaren skall hålla Båten försäkrad för skador som kan uppkomma i samband med lyftet.

Uppdragsgivaren befriar RSS för alla eventuella skador, som kan uppkomma på Båten eller Uppdragsgivaren eller på någon som Uppdragsgivaren engagerar för att genomföra lyftet av Båten. Vidare skall Uppdragsgivaren hålla RSS skadeslös för motsvarande skador. Uppdragsgivaren skall svara för att Kranskötaren befrias från ansvar i motsvarande mån.

Denna ansvarsbefrielse skall inte gälla om Uppdragsgivaren visar att skada uppkommit på grund av grov oaktsamhet.
Falun den______________

 

för RSS                                                          Uppdragsgivaren