Stadgar

Här kan du ladda ner RSS nu gällande Stadgar:

RSS stadgar

Här kan du ladda ner förslaget till stadgeändring som beslutades av vårmötet 2018. För att de ska träda i kraft krävs ytterligare ett beslut på Årsmötet i höst.

RSS stadgar revidering 2018