Inkomna förslag Melpad, inkl svar

2021-11-17, Anton Holton

Jag såg att ni fått hjälp av kommunen kring Melpad och träden. En tanke från mig som vurmar för de gamla trädens bevarande är att istället titta på möjligheterna att förlänga bryggan ut i solen och vattnet (från stranden, via stenkista eller en flytbrygga). Dessutom så skulle sannolikt fler och djupare båtar få möjlighet att lägga till.
Bara en tanke.
//Anton

2020-10-03, Stefan Skans
Det har varit många diskussioner och önskemål kring ”skogsskötseln” på Melpad. Med all rätt så månar klubben om att bevara och sköta den växtlighet som finns för att säkra att öns växtlighet och skydd mot naturens krafter inte äventyras. Samtidigt finns önskemål från medlemmar att skapa en öppen och trivsam (och säker) miljö på ön som torde vara möjlig utan att då äventyra naturens naturliga skydd för ön (=växligheten). Som exempel vore det (enligt min åsikt) önsvärt att ”få ner” solen på ”korsnäsbryggan” och på gräsplanen framför huset. Som det är nu har träden växt sig så höga att det är skugga långa tider på dagen.
Mitt förslag är att vi tar dit, till Melpad, en oberoende expert som får studera hur det idag ser ut och utifrån det och önskemål som finns (se ovan eller/och att vi frågar medlemmarna vad som ev. efterfrågas i frågan) ger oss råd och tips på vad som kan göras för att skapa en trevlig miljö samtidigts som vi skapar de bästa förutsättningarna för en ”hälsosam” framtida miljö för  växtlighetens väl och ve. Dessa råd och tips bör då dokumenteras av den oberoende parten så att den kan ”ärvas” för framtiden.
Jag har kontaktat Skogsvårdsstyrelsen för att se hur man skulle kunna få hjälp med detta om ni vill anta mitt förslag. Det kommer förstås med en kostnad, men jag tror att den ”oberoende” lösningen är den bästa för denna ”studie” även om kompetensen finns att hitta bland våra medlemmar. Min bedömning är att det kanske kostar c:a 4500kr. Här nedan har ni kontaktuppgifterna till Ann-Charlotte som jag pratat med och som tycker det skulle vara intressant att hjälpa oss med detta.
//Stefan

Melpadsektionens svar på Stefan förslag läser du här

Hej!
Refererar till vårt telefonsamtal idag om råd kring segelsällskapets ö i Runn.
Skogsstyrelsen kan följa med ut och ge tips och råd, vi har en timtaxa på 780 kr och till det kommer resekostnad (5,10 kr/km)
Fundera på saken så kanske vi ses i vår!
Med vänlig hälsning
Ann-Charlotte Lagerkvist  |  Skogskonsulent
Skogsstyrelsen  |  Dalarnas distrikt
Millavägen 20, 79335 Leksand
036-35 93 00 (växel)  |  0247-79 20 90 (direkt)
ann-charlotte.lagerkvist@skogsstyrelsen.se

2020-09-09, Stefan Skans
Jag vill att man ska utreda möjligheten att bygga en ”Mullis” på Melpad för att lösa ”toalettfrågan” (se tidigare förslag, se även tidigare förslags avvisande som jag tror med ”Mullis”  löser de hindren) på Melpad. RSS har pengarna för det och kanske det även går att bidrag (?). Nedan ser ni tidigare info som jag skickat in som beskriver en befintlig lösning, men inte fått något svar på (Teknisk beskrivning av Mullis finns att få):

Hej RSS!
 2016 besökte vi (med Perfect Excuse) , Lindskär, Stegeborgs Båtklubb. De har en mulltoa som inte behöver vatten eller el.Jag kontaktade dom och fick kontakt med en Lars-Göran Nyström som berättade om deras ”investering” .
Tidigare hade de ingen toalett på Lindskär utan alla var hänvisade till sina båtar och det föranledde att många gick på land och det for kring toapapper över hela området 🙁

Deras anläggning är en ”Mullis” och består av ett rostfritt uppsamlingskärl som de tömmer varje vår. Då är det 100% mull.
Skötseln består i att man då och då matar i lite barkmull och allmänrengöring. Deras brygga besöks av c:a 8-10 båtar varje helg under säsongen och lite mer under semesterperioden. De upplever att toaletten räcker till mycket väl för deras behov. Toaletten är byggd i en slänt och han bedömer ”fallhöjden” till ett par meter. Toaletten kom som en byggsats. Utmaningen var att transportera ut delarna. De anlitade en snickare att bygga huset och installationen.

Anläggningen har ju nu varit i drift i många år och de är mycket nöjda med den, då den fungerar mycket väl och kräver minimalt med underhåll. Deras totalkostnad bedömde han till 40-50.000kr. De fick bidrag med 50%, så hälften betalade klubben. Bidraget fick de av Vattenmyndigheten (?) De byggde detta med bygglov och fick därigenom även råd på vilken tekniska lösning de skulle välja. Det blev då Mullis-lösningen.

//Stefan Skans

Melpadsektionens svar på Stefans förslag läser du här:

2019-10-21, Feri Yeganeh
Melpad-önskemål
Jag vill ha ett modernt dass.

Melpadsektionen har av styrelsen fått i uppdrag att utreda tekniska
lösningar inklusive underhåll som finns att tillgå på marknaden.
På Melpad finns av naturliga skäl ingen tillgång till kranvatten eller elektricitet. Detta medför att alternativen begränsas avsevärt. På marknaden finns ett antal lösningar med olika för- och nackdelar. I grunden finns två möjligheter att göra sig av med avföring, papper och urin. Antingen transporteras det i land i tunnor eller latrinkompostering.

Ett allmänt utedass kräver en stor kontinuerlig arbetsinsats. Ett otrevligt arbete som är mycket svårt att få någon att utföra på frivillig väg, framförallt över tid. Arbete som skall utföras är underhåll, regelbunden rengöring, rensning av urinseparator, städning, byte av nytt och begagnat toapapper, hantering och tömning av urin och avföring.

Vi har i nuläget inte hittat någon lösning som minskar luktspridning eller möjlighet till förbättrad hygien. Ej heller någon hantering som förenklar eller förbättrar arbetet för medlemmarna som skall sköta dasset, om man jämför med den lösning som vi har i dag.

Många medlemmar, både män och kvinnor, gamla och unga, önskar behålla det gamla fina anrika dasset och vi anser att ytterligare ett dass på Melpad innebär så stora nackdelar,  med det otrevliga merarbete det medför för RSS medlemmar, att det inte överväger fördelarna.

Melpadsektionens inställning är att nuvarande anläggning, med de åtgärder sektionen vidtagit och avser vidta för att förbättra miljön och förenkla underhållet, väl svarar mot medlemmarnas och gästernas behov. 

Vi fortsätter att bevaka teknikutvecklingen och skulle den eller förutsättningarna förändras kan vi komma att sätta upp ett nytt dass på den långsiktiga utvecklingsplanen för Melpad. 

Barnbarnen ska känna sig säkra och tycka det är kul att komma till Melpad. En grind på övervåningen, en gunga, en rutschbana ner i vattnet, en barngrupp (möbler),ett paraply och en badvänlig del.

Svar: En grind kommer att sättas upp på övervåningen
Regler för lekplatser är tyvärr mycket hårda, vilket är svårt att uppfylla på en ö som Melpad. (ingen gunga och rutschbana)
En barngrupp och ett paraply kommer att köpas in.
Avseende badvänlig del – se svar längre ner.

2019-10-06, Magnus & Marina
Ön med möjligheter!
Här kommer vår vision och tankar vad man kan göra med Melpad.

Avverka träd för att få mer sol och gräsytor samt mindre mygg/knott. Detta skulle ge en mer luftig och tilltalande ö.

Svar: Det finns två anledningar till att vi inte vill avverka träd eller busk. Melpad är en liten stenig ö med tunn jordmån mitt ute på Korsnäsfjärden. Det är en mycket känslig ”biotop” som utsätts för stora påfrestningar av vind, vågor och is, skador kan ses årligen. Evolutionen har försett Melpad med träd och buskar som hittills har klarat påfrestningarna. Att börja röra en så känslig “biotop” är enligt stadsträdgårdsmästaren en mycket farlig sak. Den andra anledning är att det är träd och buskar som möjliggör att det nästan alltid är lä (och sol) på någon av Melpads bryggor.

Anlägga en större gräsmatta för t.ex boll-lek, badminton, solyta och lekområde.
Svar: Planer finns att på längre sikt förbättra planen framför huset till en gräsmatta. Detta kräver dock en stor arbetsinsats av medlemmarna.

Parkbänkar med bord där ett lite större sällskap kan få plats.
Svar: Flyttbara bänkar och bord finns finns utställda på ön. På Fyrbryggan och Stora bryggan finns fasta bänkar och på Punchbryggan finns fasta bänkar och bord för ett större sällskap.

En badstrand i soligt läge i anslutning till gräsytan.
En badbrygga vid stranden, förslagsvis en U-brygga liknande den på Hellmans ö. Badområdet måste kännas ”skyddat” från att bli påkörd av vattenskotrar eller motorbåtar och agera lite vågbrytare.
Svar: Det är tyvärr mycket svårt att anlägga en badstrand då is och vågor eroderar stranden årligen. Våglängder på över 15 meter och våghöjder över 1,5 meter förekommer årligen på Melpad. Ett antal försök har gjort att anlägga en badstrand. Tyvärr har försöken mer eller mindre misslyckats. Antydningar finns vid fyren, mellan lilla och stora bryggan och vid Dassbryggan.
Idag finns sex bryggor som kan användas till sol och bad. Föreslagen brygglösning är tekniskt möjlig, men innebär en investering i nivån 75.000 kr samt merarbete vår och höst eftersom dessa bryggor måste kopplas isär och förvaras på något sätt under vintern för att inte förstöras av isen.

Hopptorn.
Svar: Regler för lekplatser är tyvärr mycket hårda, vilket är svårt att uppfylla på en ö som Melpad.

Flotte att simma ut till.
Svar: Har prövats förut med mindre lyckat resultat. Som sagt ovan, is och vågkrafterna är enorma.

Rutchkana för både små barn och en för ungdomar.
Svar: Som ovan, regler för lekplatser är tyvärr mycket hårda, vilket är svårt att uppfylla på en ö som Melpad.

Delar av ön med träd gallras ur så det blir mer lekvänligt.
Svar: Se ovan, om träd och gräsmatta.

Kompisgunga mellan två träd.Några hängmattor i skogen. Kanske såna hängmattor som är liknande kokonger som man kan sova i. Kan vara häftigt för ungdomar att sova på ön då.
Svar: Hängmattor kommer att köpas in.

Gardin till toalettfönstret då tonåringarna inte vill riskera insyn.
Svar: Gardin kommer att sättas upp på dasset. Ny lucka på baksidan och tätning av springor för att minska möjligheten till att kika in skall göras.

Grillplats.
Svar: Fast grillplats med bänkar och bord finns vid Punchbryggan. Lösa grillar att sätta ut där det passar var och en, finns att hämta på verandan

Hade Melpad varit mer barnvänligt och soligt/öppet hade vår familj ”bott” där under somrarna. Just nu är det Hellmans ö vi väljer att vara vid. För oss som har två småbarn 6 mån och 4 år samt två tonåringar 14 och 16 år, finns tyvärr inget som lockat med Melpad just nu.

Magnus och Marina