Svar ang dassfrågan

Melpadsektionen 2021-03-02

Från Stefan Skans har inkommit ett förslag om nytt utedass på Melpad. Toalettlösningen är benämnd ”Mullis” och är beskriven i ord och bilder. Melpadsektionen har studerat förslaget och gör följande bedömning:

– befintligt utedass, med de åtgärder som vidtagits (urinseparering, sanitetsåtgärder och allmän uppsnyggning), uppfyller de krav man bör ställa på kapacitet, funktion, underhåll och trivsel.

– en ny/kompletterande toa anläggning medför onödiga kostnader och ökat underhållsbehov

Samtliga mötesdeltagare anser att nuvarande toalösning är bra och funktionell och väl svarar mot klubbmedlemmarnas och gästernas behov och avstyrker därför förslaget till ny toaanläggning.